บุโรพุทโธ – อินโดนีเซีย

 ในโลกเรานี้มีสถานที่สวยงาม ลึกลับ และเต็มไปด้วยเรื่องราวเก่าแก่ทางวัฒนธรรมมากมาย โดยเฉพาะใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ ความเชื่อที่แตกต่าง มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเป็นอย่างมาก และวันนี้ เราจะพาไปยัง ประเทศหมู่เกาะ อินโดนีเซีย ประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่กลับเป็นที่ตั้งของ โบโรบูดูร์ Borobudur หรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อว่า บุโรพุทโธ ศาสนสถานแห่งศาสนาพุทธที่ยิ่งใหญ่ กันค่ะ

 

บุโรพุทโธ หรือ มหาสถูปโบโรบูดูร์ Borobudur Temple เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆ ของ อินโดนีเซีย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของ เกาะชวา ตั้งอยู่ที่ เมืองมาเกอลัง (Magelang) ค่ะ คำว่า “Bara” ม่ความหมายถึง วิหาร หรือ วัด ส่วนคำว่า “Budur” หมายถึง ภูเขาสูง เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง วัดหรือวิหารที่สร้างอยู่บนภูเขาสูง โดยตามความเชื่อของชาวพุทธ สื่อได้ว่าวัดที่สร้างไว้บนภูเขาในระดับที่สูงที่สุดความหมายคือ “ปรินิพาน” นั่นเอง

 

ศาสนสถานสุดยิ่งใหญ่แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.750-850 โดย กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ ที่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้มีการสร้างบุโรพุทโธขึ้นเป็น สถูปแบบมหายาน ด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิดลดลั่นกันไปซึ่งมีความสูงถึง 123 เมตร

 

มหาสถูป มีการตกแต่งด้วยภาพสลักถึง 2,672 ชิ้น และ รูปปั้นพระพุทธรูป 504 องค์ มีโดมกลางล้อมรอบด้วยรูปปั้นพระพุทธรูปแต่ละนั่งองค์อยู่ภายในสถูปเจาะรูปสี่เหลี่ยม ที่รอบล้อมสถูปเจดีย์ประธาน และด้านบนสุดมีภาพสลักหินเล่าเรื่องที่แสดงถึงชีวิตของพระพุทธเจ้า และข้อความทางพุทธศาสนาถึง 1,460 ชิ้น

 

ยอดชั้นบนสุดของบุโรพุทโธ มีลักษณะเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน เมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นเป็นเหมือนรูปดอกบัวขนาดใหญ่กลางขุนเขาที่สวยงาม และสงบเงียบ ที่คาดว่ามีความหมายสื่อถึง “นิพพาน” ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของศาสนาพุทธค่ะ

 

นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ยิ่งใหญ่ รองจาก นครวัด ในประเทศกัมพูชา ที่เป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาพุทธนั่นเอง ทำให้เรียกได้ว่า บุโรพุทโธ เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียว

 

ในปี ค.ศ.1991 องค์การยูเนสโก UNESCO ได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและมรดกพุทธศาสนา สมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ กลุ่มวัดโบโรบูดูร์ หรือ Borobudur Temple Compounds ที่ คาร์เทจ (Carthage) ประเทศตูนิเซีย โดยมีข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ

 

เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์

เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

 

บุโรพุทโธ จึงเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกในเอเชียที่ ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะเป็นศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญ และทำให้เราได้ใกล้กับความศรัทธาของคนโบราณในยุคที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองอย่างมากในประเทศหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้